• Fysiotherapie Boomgaardshoek behandelt weer patiënten. Lees hier hoe je je bezoek aan de fysiotherapeut zo veilig mogelijk maakt.
 • Fysiotherapie Boomgaardshoek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacyreglement wil Fysiotherapie Boomgaardshoek heldere en transparante informatie geven over hoe er wordt omgegaan met persoonsgegevens.

  Fysiotherapie Boomgaardshoek doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Fysiotherapie Boomgaardshoek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat Fysiotherapie Boomgaardshoek in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacyreglement;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteert.

  Als Fysiotherapie Boomgaardshoek ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacyreglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

  Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

  Persoonsgegevens van patiënten worden door Fysiotherapie Boomgaardshoek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Het kunnen uitvoeren van een goede fysio- en manueel therapeutische behandeling;
  • Communicatie over de behandeling;
  • Administratieve doeleinden;

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • Mondeling overeengekomen opdracht/hulpvraag

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Boomgaardshoek de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Adres;
  • Postcode;
  • Woonplaats;
  • Land;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Geslacht;
  • Geboortedatum;
  • Werkzaam bij organisatie;
  • Gegevens over gezondheid;
  • BSN-nummer.

  Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Boomgaardshoek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Van 20 jaar, de bewaartermijn opgelegd door de zorgverzekeraar.

  Verstrekking aan derden

  De gegevens die u aan mij geeft kan Fysiotherapie Boomgaardshoek aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Zo maakt Fysiotherapie Boomgaardshoek gebruik van een derde partij voor:

  • Bericht voor terugkoppeling aan de (behandelend) arts;
  • Het verzorgen van het Electronisch Patiënten Dossier;
  • De opslag en back-up van de gegevens;
  • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
  • Het verzorgen van uitnodigingen voor beoordeling.

  Fysiotherapie Boomgaardshoek geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt Fysiotherapie Boomgaardshoek hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal Fysiotherapie Boomgaardshoek de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij de praktijk opvraagt. In een dergelijk geval dient Fysiotherapie Boomgaardshoek medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan Fysiotherapie Boomgaardshoek persoonsgegevens delen met derden indien u hier schriftelijke toestemming voor geeft.

  Tevredenheidsonderzoek

  Binnen mijn praktijk wordt de tevredenheid van de patiënten systematisch en automatisch gemeten via vragenlijsten. Deze vragenlijsten worden door Mediquest, een extern geaccrediteerd bureau, geanonimiseerd verwerkt. Uw emailadres wordt in het Electronisch Patiënten Dossier ingevuld. Na afloop van de behandeling zal u benaderd worden middels een email met daarin een link naar de online vragenlijst, alsmede een persoonlijke toegangscode.

  Verder worden de gegevens uit de vragenlijst gebruikt voor een landelijk gecorrigeerde patiëntervaringsmeting per praktijk. Bij deze analyse wordt de data gecorrigeerd op zogenaamde case-mix variabelen, zoals leeftijd en opleidingsniveau, wat ervoor zorgt dat de data landelijk vergelijkbaar is. Significant, het onderzoeksbureau dat door Zorgverzekeraars Nederland is ingeschakeld voor de analyse, ontvangt hiervoor van Mediquest de data van zowel respondenten als non-respondenten. Mediquest levert anoniem de antwoorden op de gestelde vragen in de vragenlijst aangevuld met de achtergrondvariabelen geslacht en geboortejaar.

  Binnen de EU

  Fysiotherapie Boomgaardshoek verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Minderjarigen

  Fysiotherapie Boomgaardshoek verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaartermijn

  Fysiotherapie Boomgaardshoek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  Beveiliging

  Fysiotherapie Boomgaardshoek heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens Fysiotherapie Boomgaardshoek van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • Fysiotherapie Boomgaardshoek hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al zijn systemen;
  • Fysiotherapie Boomgaardshoek laat via Comvio back-ups maken van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • Fysiotherapie Boomgaardshoek test en evalueert regelmatig de maatregelen;
  • De waarnemers van Fysiotherapie Boomgaardshoek zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  Rechten omtrent uw gegevens

  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Fysiotherapie Boomgaardshoek van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Fysiotherapie Boomgaardshoek of door één van z’n verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Fysiotherapie Boomgaardshoek te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Fysiotherapie Boomgaardshoek kan u vragen om u te legitimeren voordat er gehoor kan worden gegeven aan voornoemde verzoeken.

  Mag Fysiotherapie Boomgaardshoek uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met Fysiotherapie Boomgaardshoek op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Vragen

  Als u naar aanleiding van dit Privacyreglement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met mij op!

  Contactgegevens

  Fysiotherapie Boomgaardshoek
  Klaproos 24d
  3191 PA Hoogvliet
  Tel: 06 – 11 40 10 62
  E-mail: miekeluitwieler@fysiotherapieboomgaardshoek.nl

  Laatst bijgewerkt op: 5 januari 2022.